Search
Ministarstvo poljoprivrede RH
Ministarstvo poljoprivrede RH

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja Internet platforme "CroBioHub"

Opće odredbe

Ministarstvo poljoprivrede, OIB: 76767369197, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb , na način predviđen ovim Uvjetima: uređuje prijavu, pristup i korištenje sadržaja i raspoloživih podataka dostupnih putem Internet platforme „CroBioHub“ https://crobiohub.mps.hr

Internet platforma „CroBioHub“ predstavlja interaktivno i participativno okruženje za razvijanje zajedničke vizije i strategije, međusektorsku suradnju i interdisciplinarnu razmjenu podataka među dionicima u biogospodarstvu u okviru koje će se mobilizirati dionici i podupirati njihov angažman u razvoju biogospodarstva.

Očekuje se da "CroBioHub" objedini dionike iz:

  • javnog sektora (državna uprava, regionalna i lokalna samouprava, znanstvene i istraživačke institucije)
  • privatnog sektora
  • nevladinih organizacija i
  • druge dionike koji će sudjelovati u razvoju nacionalnog koncepta biogospodarstva i pružati praktične savjete i ažurne informacije dionicima u biogospodarstvu.

Platforma će omogućiti dionicima u biogospodarstvu informacije o:

  • biogospodarstvu (statistički podaci, strateški akti i zakonodavstvo Europske unije i Republike Hrvatske, mjere za provedbu politike, mogućnosti financiranja, projekti, istraživanja, inovacije i sl.),
  • aktivnostima tematskih radnih skupina 
  • ponudi i potražnji biomase poljoprivrednog porijekla (biljna, riblja i stočna)
  • sabirnim centrima za prikupljanje biomase poljoprivrednog porijekla (biljna, riblja i stočna)
  • lancima vrijednosti, novim i inovativnim, kao i mogućnostima proizvodnje proizvoda s dodanom vrijednošću
  • primjerima dobre prakse i unaprjeđenja održivog, kružnog razvoja i dr.

Odgovornost za objavljene sadržaje 

Ministarstvo poljoprivrede poduzima razumne i odgovarajuće napore kako bi informacije na ovim internetskim stranicama bile potpune i točne, ali ne odgovara u slučaju njihove netočnosti ili nepotpunosti. Ministarstvo poljoprivrede ne odgovara za štetu ili povredu koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web-lokacije ili nečeg što je na njoj objavljeno. 

Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i poveznice na druge internetske sadržaje. Ministarstvo poljoprivrede ne odgovara za sadržaje na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s ovih internetskih stranica. Ministarstvo poljoprivrede ne odgovara, niti upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja. 

Promjene  

Ministarstvo poljoprivrede zadržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja bilo kojeg dijela ovih internetskih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni. 

Zaštita osobnih podataka

Ministarstvo poljoprivrede prikuplja i obrađuje podatke u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca vezano uz obradu osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Ministarstvo poljoprivrede provodi adekvatne tehničke i organizacijske mjere zaštite sigurnosti osobnih podataka u cilju zaštite istih od gubitka, izmjena, i neovlaštenog pristupa.

Rokovi pohrane definirani su zakonskim obvezama Ministarstva poljoprivrede i drugih nadležnih tijela.

U slučaju pitanja u vezi politike zaštite osobnih podataka možete se obratiti Službenici za zaštitu osobnih podataka čiji su kontakt podaci na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Obveze korisnika

Korisnik je odgovoran za svoju adresu elektroničke pošte te je dužan osigurati njezinu funkcionalnost. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik pristaje da se predmetna komunikacija odvija elektroničkim putem.

Ministarstvo poljoprivrede ne snosi nikakvu odgovornost zbog nemogućnosti dostave dokumentacije, a koja je uzrokovana od strane Korisnika zbog nefunkcionalnosti adrese elektroničke pošte odnosno zbog nemogućnosti pristupa "CroBioHub-u".

Korisnik je dužan osigurati tehničke preduvjete za nesmetano korištenje "CroBioHub".

Završne odredbe

Ministarstvo poljoprivrede zadržava pravo izmijeniti i dopuniti odredbe ovih Uvjeta, uz obvezu objave promjena, najmanje 15 dana prije stupanja na snagu, na internetskim stranicama.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu najranije 15 dana od dana objave na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Prihvaćanje uvjeta korištenja

Korištenjem "CroBioHub" Korisnik potvrđuje da je u cijelosti upoznat i prihvaća ove Uvjete.

U Zagrebu, 28.veljače, 2023. godine