Search
Ministarstvo poljoprivrede RH
Ministarstvo poljoprivrede RH
CROBIOHUB

CROBIOHUB

CROBIOHUB objedinjava dionike iz javnog (državna uprava, regionalna i lokalna samouprava, znanstvene i istraživačke institucije) i privatnog sektora, nevladinih organizacija i druge dionike koji sudjeluju u razvoju nacionalnog koncepta biogospodarstva i pružaju praktične savjete i ažurne informacije dionicima u biogospodarstvu.

BIOMAPA

BIOMAPA

BIOMAPA predstavlja prikaz dionika koji nude ili potražuju biomasu i prikaz kapaciteta za prikupljanje ili za preradu biomase te znanstvenih i istraživačkih institucija, nevladinih udruga i dr. s oznakom njihove lokacije.

AKTUALNOSTI

AKTUALNOSTI

Razvoj biogospodarstva. predstavlja ključan element za funkcioniranje i uspjeh gospodarstva EU, a ostvaruje se putem cijelog niza projekata kojima se razvijaju inovativna i zanimljiva rješenja.

Registriraj se na CroBiohub

Registriraj se na CroBiohub

Registracija korisniku omogućuje prijavu u digitalno spremište te omogućava ulaz u zatvoreni dio sustava u kojem se mogu vidjeti dodatni sadržaji.

O biogospodarstvu

Biogospodarstvo obuhvaća sve sektore i sustave koji se oslanjaju na biološke resurse (životinje, biljke, mikroorganizme i biomasu iz tih izvora, uključujući organski otpad), njihove funkcije i načela.
 
Ono obuhvaća i međusobno povezuje kopnene i morske ekosustave i njihove usluge, sve sektore primarne proizvodnje u kojima se koriste i proizvode biološki resursi (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i akvakultura) te sve gospodarske i industrijske sektore u kojima se biološki resursi i procesi koriste za proizvodnju hrane, hrane za životinje, proizvoda dobivenih od bioloških sirovina, energije i usluga.
 
U užem smislu biogospodarstvo se definira kao inovativno gospodarstvo s niskom razinom emisija, kako bi se osigurala održivost poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, sigurnost opskrbe hranom i održivo korištenje obnovljivih bioloških resursa (biomase) u industriji uz istovremenu zaštitu bioraznolikosti i okoliša.

Pročitaj više