CROBIOHUB

CROBIOHUB

CROBIOHUB objedinjava dionike iz javnog (državna uprava, regionalna i lokalna samouprava, znanstvene i istraživačke institucije) i privatnog sektora, nevladinih organizacija i druge dionike koji sudjeluju u razvoju nacionalnog koncepta biogospodarstva i pružaju praktične savjete i ažurne informacije dionicima u biogospodarstvu.

CROBIOHUB će omogućiti

 • povezivanje dionika u biogospodarstvu
 • razmjenu informacija o projektima  istraživanja i inovacija u biogospodarstvu
 • promociju načela kaskadnog korištenja biomase, kružnosti i učinkovitosti resursa
 • razvoj tržišta biomase

Na stranicama CROBIOHUB-a mogu se pronaći informacije o:

 • biogospodarstvu (statistički podaci, strateški akti i zakonodavstvo, mjere za provedbu politike, mogućnosti financiranja, projekti, istraživanja, inovacije i dr.)
 • aktivnostima
  • strateških radnih skupina u okviru Stalnog odbora za istraživanja u poljoprivredi (engl. Standing Committee on Agricultural Research – SCAR) i
  • tematskih radnih skupina u okviru BIOEAST Inicijative (engl. Central-Eastern European Initiative for Knowledge-based Agriculture, Aquaculture and Forestry in the Bioeconomy)
 • ponudi i potražnji biomase porijeklom iz poljoprivrede, ribarstva i šumarstva
 • distribucijskim centrima za prikupljanje biomase
 • novim i inovativnim lancima vrijednosti i mogućnostima proizvodnje proizvoda s dodanom vrijednošću
 • primjerima dobre prakse i dr.